top of page
Image by Giammarco

Hukuki Danışmanlık

Zengin Hukuk ve Danışmanlık Ofisi, her türlü sözleşme düzenlenmesi, mevcut sözleşmelerin değerlendirilmesi, analizi, gözden geçirilmesi, dava ve diğer hukuki işlemler öncesinde her türlü belgenin hukuken değerlendirilmesi, müvekkiller  leh ve aleyhine açılmış yada açılacak dava ve takiplerin analizi ve takibi, resmi başvurular hazırlanması, ihbar,  ihtar ve protesto keşidesi, noter işlemleri, güncel kanun ve mevzuat takibi ve bilgilendirilmesi, işçi işveren uyuşmazlıkları doğmadan hukuki ilişkilerin çözümlenmesi şeklinde tanımlanabilecek müvekkillerine zaman para tasarrufu sağlayacak önleyici  hukuk kurallarını hayata geçirmek üzere faaliyet göstermektedir.

hukuki

Ceza Hukuku

Zengin Hukuk ve Danışmanlık Ofisi, her türlü sözleşme düzenlenmesi, mevcut sözleşmelerin değerlendirilmesi, analizi, gözden geçirilmesi, dava ve diğer hukuki işlemler öncesinde her türlü belgenin hukuken değerlendirilmesi, müvekkiller  leh ve aleyhine açılmış yada açılacak dava ve takiplerin analizi ve takibi, resmi başvurular hazırlanması, ihbar,  ihtar ve protesto keşidesi, noter işlemleri, güncel kanun ve mevzuat takibi ve bilgilendirilmesi, işçi işveren uyuşmazlıkları doğmadan hukuki ilişkilerin çözümlenmesi şeklinde tanımlanabilecek müvekkillerine zaman para tasarrufu sağlayacak önleyici  hukuk kurallarını hayata geçirmek üzere faaliyet göstermektedir.

ceza

Taminat Hukuku

Tazminat Hukuku, trafik kazası, sözleşmeden kaynaklanan edimlerin yerine getirilmemesi, her hangi bir nedenle (hakaret, yaralama vb.) bir kimseye madden, fiziken ya da ruhen zarar verilmesi, boşanma ve bunun gibi her hangi bir eylem ya da ihmal sonucunda ortaya çıkan maddi ve/veya manevi zararların giderilmesini konu edinen hukuk dalıdır. Tazminat talebi, her bir hukuk dalının içinde yer alan ve hayatın hemen her alanında gündeme gelebilen bir konu olup, ofisimiz, bu konuda da müvekkillerine avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

tazminat

Gayrimenkul Hukuku

Tapu iptal ve tescil davaları; önalım, ortaklığın giderilmesi, taşınmaz vaadi sözleşmelerinin feshi vb. gibi taşınmaza ilişkin davalar mülkiyet hakkını etkileyen, ekonomik açıdan dava değeri yüksek davalardır. Dava hazırlık süreci iyi yürütülmediği takdirde, gayrimenkul davaları, davacı ve davalının oldukça uzun bir yargılama süreciyle baş başa kalmasına neden olmaktadır.  Gayrimenkul davası açılmadan önce dava süreci çok iyi planlanmalıdır. Davadan önce tapu kaydı ve tapu kütüğü dosyasının iyi bir şekilde incelenmesi, emsal yargıtay kararları araştırmasının yapılması, keşif, tanık dinleme ve bilirkişi incelemesi gibi işlemlerin sonuçlarının önceden planlanması gerekir. Hukuk büromuz, gayrimenkul davalarını dava hazırlık süreciyle birlikte planlayarak mülkiyet hakkının temin edilmesini sağlamaktadır.

gayrimenkul

Medeni Hukuku

Medeni hukuk; boşanma davası, velayet, nafaka, boşanmada mal paylaşımı gibi aile hukuku sorunlarını; mirasta mal paylaşımı, muvazaa (mirastan mal kaçırma), mirasçının saklı payının ihlal edilmesi nedeniyle tenkis davası, mirasın reddi gibi miras hukuku davalarını; sözleşmenin düzenlenmesi, yenilenmesi ve feshi, alacak davası vb. gibi borçlar hukuku davalarını kapsayan oldukça geniş bir özel hukuk alanıdır. Özellikle, genel veya özel boşanma sebepleriyle açılan çekişmeli boşanma davaları, boşanma avukatlarının hukuki yardımına en çok ihtiyaç duyulan medeni hukuk davalarıdır. Çekişmeli boşanma davası, hem boşanma kararı verilmesinin hem de tazminat ve nafaka gibi mali taleplerin tarafların kusur durumuna göre belirlendiği ve bu nedenle boşanma avukatı ile temsil edilmenin hakların temini açısından etkili olduğu bir dava türüdür. Özel hukukun bu alanı, İstanbul'da faaliyet gösteren tüm hukuk büroları gibi büromuzun da hem hukuki danışmanlık hem de avukatlık hizmeti verdiği temel faaliyet alanıdır.

Büromuzca, evlilik, boşanma ile ailenin korunması ve evliliğe ilişkin genel hükümleri kapsayan aile hukuku alanında; miras bırakanın vefat etmeden önce yaptığı işlemler ile vefatından sonra mirasçılar arasında hakkın paylaşılmasını kapsayan miras hukuku alanında ve velayet, vesayet, kayyım, nüfus, yaş, evlatlık, babalık gibi diğer konularda yerli ve yabancı müvekkillere danışmanlık hizmeti verilmekle birlikte, müvekkillerimiz taraf oldukları ve yargıya intikal eden ihtilaflarda tarafımızca temsil edilmektedir.

medeni

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Büromuzca, yerli ve yabancı müvekkillere, iş sözleşmelerinin hazırlanması, Şirket organizasyonunun oluşturulması, Şirket iç tüzüklerin düzenlenmesi, işverenin yükümlülükleri ile iş sağlığı ve güvenliği ve sosyal güvenlik mevzuatına uyum konularında danışmanlık hizmeti verilmekte, işçi ve işveren arasındaki ihtilafların çözümü ile ilgili süreçlerin yürütülmesinde hukuki destek verilmektedir.

Ayrıca müvekkiller, taraf oldukları işçilik alacakları, tazminat, iş kazaları ile Sosyal Güvenlik Hukukundan kaynaklı davalar, rücu davaları başta olmak üzere iş ve sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklı tüm davalarda temsil edilmektedir.

işvesosyal

İdare ve Vergi Hukuku

Büromuz tarafından, idari başvuru ve itirazların yapılması, izin ve ruhsatların alınması, kamu ve devlet ihaleleri ile ilgili itiraz ve şikayet başvurularının yapılması, idari yaptırımlar, idare ve vergi mevzuatına uyumluluk başta olmak üzere müvekkillerimizin idari merciler ve kurumlar ile olan tüm işlemlerinde danışmanlık hizmeti sunulmakta, müvekkiller taraf oldukları başta idari işlemlerin iptali, tam yargı davaları, vergi ve idari alacak, ceza ve borçları, idari ve vergi yaptırım ve suçlarından doğan ihtilaflarda ve yargıya intikal eden ihtilafların tüm aşamalarında temsil edilmektedir.

idarevevergi

Fikri Mülkiyet Hukuku

Büromuzca, yerli ve yabancı müvekkillere, ulusal ve uluslararası patent, endüstriyel tasarım, telif ve sair fikri mülkiyet hakları ile markadan doğan haklarının korunmasında, lisans, ruhsat, franchise başta olmak üzere bu hakların kullanılması veya devrine ilişkin sözleşmelerin hazırlanması ve müzakeresinde, hakların kullanımı ve korunmasında hukuki danışmanlık verilmekte ve müvekkiller, fikri hakların ihlalinden kaynaklanan tüm uyuşmazlıklarda ve yargı ve idari merciiler nezdinde temsil edilmektedir.

fikrimülkiyet

Rekabet Hukuku

Büromuz nezdinde, müvekkillere, Rekabet Hukuku’na ilişkin görüş ve danışmanlık verilmekte, müvekkiller adına Rekabet Kurulu’na izin ve menfi tespit, grup muafiyeti, bireysel muafiyet başvuruları yapılmakta ve Rekabet Kurulu kararlarına karşı idari merciilere başvuru ve yasal yollara müracaat işlemleri yerine getirilmekte, uyuşmazlıkların çözümünde ve yasal merciiler önünde müvekkillerimiz temsil edilmektedir.

rekabet

İcra ve İflas Hukuku

​Büromuz tarafından, müvekkillerin resmi kurumlardan ve özel kuruluş ve şahıslardan olan alacaklarının tahsili amacıyla, icra takip işlemleri tüm aşamaları ile birlikte yürütülmekte ve müvekkillerimiz bu işlemlerden kaynaklı ve ilgili olarak başta itirazın iptali, menfi tespit, tasarrufun iptali, iflas, ihalenin feshi davaları ile icra ve iflas hukukundan doğan tüm hukuk ve ceza davalarında temsil edilmektedir.

icraiflas
bottom of page